U bent hier:

SGV – De Simplex Gebruikersvereniging

GSN hecht veel waarde aan een goede en open relatie met haar klanten. Wij zien de Simplex Gebruikersvereniging als een extra sparringspartner, de vertegenwoordiging van ons brede klantenbestand.

Met de SGV kunnen we in overleg vaststellen welke prioriteiten we dienen te geven aan aanpassingen of uitbreidingen in de software en de organisatie, ingegeven door gebruikerswensen of wettelijke bepalingen.

Voor hen faciliteren wij een forum in ons klantencentrum,waarin vragen kunnen worden gesteld en ervaringen gedeeld!

Doelstelling SGV

22a4d4e8b6

Het bestuur van de SGV

Beknopt weergegeven zijn de doelstellingen van het SGV:

  • Het bieden van ondersteuning aan SGV-leden bij de invoering en gebruik van de Simplex software;
  • GSN adviseren over gewenste aanpassingen in het systeem;
  • Veiligstellen van de broncode van de Simplex software.

De SGV adviseert, maar het uiteindelijke besluit ligt bij GSN. GSN en het bestuur van de SGV hebben één gezamenlijk doel; een zo goed mogelijk, compleet en gebruikersvriendelijk programma.

 

SGV

Voor suggesties en/of ideeën voor de aanpassing van de Simplex software kunt u contact opnemen met het bestuur, bij voorkeur via email: simplexgv@gmail.com . Wensen en bugs welke u zelf reeds heeft aangemeld via het ticketsysteem hoeft u niet te melden: de SGV heeft hier inzage in.

Een voorstel tot aanpassing van de software dient voor alle gebruikers van belang te zijn. Een aanpassing voor een individuele praktijk zal door het bestuur niet worden behandeld. U zult deze zelf als wens bij GSN moeten indienen.

Een, op het oog, simpele wens kan grote implicaties voor de software hebben en niet zo makkelijk ingepast kan worden. Grote aanpassingen volgend uit gewijzigde regelgeving of tariefsbepaling vragen relatief veel tijd, wat ten koste gaat van de tijd voor nieuwe ontwikkelingen of het herzien van bestaande onderdelen.

Als SGV willen wij, samen met GSN, overleggen over wenselijkheid, samenhang en prioriteitstelling van de ingediende wensen.

Bestuur:

Het bestuur van de SGV bestaat uit 4 personen, allen werkzame tandartsen en/of praktijkmanagers:

  • Voorzitter: dhr. Meindert van Belle
  • Secretaris & Penningmeester: dhr. Casper Smits
  • Bestuursleden: dhr. Chris Dekker, dhr. Jan Paul Klijntunte

Via simplexgv@gmail.com kunt u contact met het bestuur van SGV leggen. De SGV beschikt ook over een eigen, beknopte website: http://simplexgebruiker.info/